Huis Telefoon

Privacybeleid

I. Algemene informatie

De privacy van uw persoonlijke gegevens is een van de belangrijkste zorgen van [website-eigenaar], gevestigd in [hoofdkantoor website-eigenaar], als gegevensbeheerder.
Dit document is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, in het kader van het gebruik van de website [domeinnaam / websitenaam]. (de site”)

II. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

[Opmerking: alleen bewaren indien nodig] II.1. Indien u klant bent van de Website, zal [websitehouder] uw persoonsgegevens, zoals naam en achternaam, telefoon, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, gegevens over de wijze waarop van de Site gebruik wordt gemaakt, verwerken voor bijvoorbeeld uw gedrag/voorkeuren/gewoonten binnen [website-eigenaar], evenals alle andere categorieën gegevens die u rechtstreeks verstrekt in het kader van het aanmaken van een gebruikersaccount, in het kader van het plaatsen van een bestelling via de Site of op een andere manier voortvloeiend uit het gebruik van de Site.
Als u uw Facebook- of Google-account gebruikt om uw gebruikersaccount op de Site aan te maken, zal [de website-eigenaar] de volgende openbare profielgegevens verwerken die worden weergegeven door de respectieve applicaties: gebruikersnaam, e-mailadres.
Als u ervoor kiest om uw gebruikersaccount alleen aan te maken voordat u de bestelling van een product op de Site voltooit, wordt uw e-mailadres gevraagd en wordt er automatisch een account aangemaakt. Als je de bestelling niet voltooit, worden het e-mailadres en andere verstrekte gegevens niet door [website-eigenaar] opgeslagen en wordt het aangemaakte account automatisch verwijderd.
II.2. Als u een bezoeker van de Site bent, verwerkt [website-eigenaar] uw persoonsgegevens die u rechtstreeks verstrekt in het kader van het gebruik van de Site, zoals gegevens die u verstrekt in het contact/vragengedeelte/klachten, voor zover u neem op deze manier contact met ons op.

III. Doeleinden en gronden van verwerking

III.1. Indien u klant bent van de Website, verwerkt [website-eigenaar] uw persoonsgegevens als volgt:
voor het uitvoeren van de contractuele relatie tussen u en de [eigenaar van de website], respectievelijk voor het overnemen, valideren, verzenden en factureren van de op de Site geplaatste bestelling, het informeren over de status van de bestelling, het organiseren van de retourzending van bestelde producten, enz.
Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doel is gebaseerd op het tussen u en [website-eigenaar] gesloten contract, gedefinieerd in de Algemene voorwaarden [hyperlink naar AV]. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van dit contract. De weigering om de gegevens te verstrekken kan ertoe leiden dat de contractuele relatie tussen u en [website-eigenaar] niet kan worden ontwikkeld.
voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen die op [de website-eigenaar] rusten in het kader van de dienstverlening via de Website, met inbegrip van verplichtingen op fiscaal gebied, evenals op het gebied van archivering.
Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doel is noodzakelijk op grond van wettelijke verplichtingen. Het verstrekken van uw gegevens is hiervoor noodzakelijk. De weigering om de gegevens te verstrekken, kan ertoe leiden dat de [eigenaar van de website] niet aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen en dus de onmogelijkheid om u diensten aan te bieden via de Site.
voor marketingactiviteiten, respectievelijk voor de verzending, via communicatiemiddelen op afstand (e-mail, sms) van commerciële communicatie over de producten en diensten aangeboden door de [eigenaar van de website], via de Site.
Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming, als u ervoor kiest om deze te verstrekken. [Opmerking: Er moet een duidelijke toestemming voor direct marketing (vinkje) worden verzameld die niet vooraf is aangevinkt of afhankelijk is van het plaatsen van een bestelling. Bewijs van overeenkomst moet worden bewaard.]
U kunt uw toestemming geven voor de verwerking van gegevens voor dit doel door het juiste vakje aan te vinken op het moment dat u een account aanmaakt, of na het aanmaken van een account, in het gedeelte Mijn accountgegevens. Om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke commerciële communicatie, kunt u de optie aan het einde van elke e-mail/sms met commerciële communicatie gebruiken. Bovendien kunt u zich afmelden door naar het gedeelte Mijn accountgegevens te gaan.
Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. De weigering om toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel heeft geen negatieve gevolgen voor u.
voor het uitvoeren van verschillende analyses, rapporten over de werking van de Website, het opstellen van profielen van consumentenvoorkeuren, voornamelijk om de op de Website aangeboden ervaring te verbeteren.
Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doel is gebaseerd op het legitieme belang van de [website-eigenaar] om de klantervaring op de Site permanent te verbeteren. Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. Weigering om gegevens voor dit doel te verstrekken, heeft geen negatieve gevolgen voor u.
III.2. Als u een bezoeker van de Website bent, verwerkt [website-eigenaar] uw persoonsgegevens als volgt:
voor marketingactiviteiten, respectievelijk voor de verzending, via communicatiemiddelen op afstand (e-mail, sms), van commerciële communicatie over de producten en diensten aangeboden door de [eigenaar van de website], via de Site.
Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming, als u ervoor kiest om deze te verstrekken.
U kunt uw toestemming geven voor de verwerking van gegevens voor dit doel door het juiste vakje in te vullen en aan te vinken in het formulier om u te abonneren op de nieuwsbrief die beschikbaar is op de Site. Om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke commerciële communicatie, kunt u de optie aan het einde van elke e-mail/sms met commerciële communicatie gebruiken.
Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. De weigering om toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel heeft geen negatieve gevolgen voor u.
om klachten, klachten op te lossen en het verkeer te monitoren en uw ervaring op de Site te verbeteren.
Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doel is gebaseerd op het legitieme belang van de [website-eigenaar] om de goede werking van de Site te verzekeren, alsook om de ervaring van de bezoekers van de Site permanent te verbeteren, onder meer door het oplossen van verschillende opmerkingen, vragen of klachten.
Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. Weigering om gegevens voor dit doel te verstrekken, heeft geen negatieve gevolgen voor u

IV. De duur waarvoor we uw gegevens verwerken

[website-eigenaar] zal uw persoonsgegevens in principe zoveel verwerken als nodig is om de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden te bereiken.
[Opmerking: alleen indien nodig opgeslagen] Als u klant bent, verwerken wij uw gegevens voor de gehele duur van de contractuele relatie en daarna volgens de wettelijke verplichtingen van [website-eigenaar] (bijv. in het geval van ondersteunende documenten financiële boekhouding waarvoor de wettelijk voorziene bewaartermijn 10 jaar bedraagt ​​vanaf het einde van het boekjaar waarin ze werden opgemaakt).
[Opmerking: alleen gewist indien van toepassing] In het geval dat u een klant bent en gebruikmaakt van de optie om uw gebruikersaccount te verwijderen door op de knop Account verwijderen te drukken in het gedeelte Mijn accountgegevens, interpreteert [website-eigenaar] deze actie als uw optie om afmelden voor het ontvangen van commerciële communicatie waarmee we u op de hoogte houden van de producten en diensten die via de site worden aangeboden. Als u ervoor kiest om uw gebruikersaccount te verwijderen, zullen we u in dit verband geen e-mails en/of sms meer sturen. We willen u er echter op wijzen dat het verwijderen van uw account niet automatisch uw persoonlijke gegevens verwijdert. Als u wilt dat uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt of als u wilt dat de gegevens worden verwijderd, kunt u uw rechten uitoefenen die worden beschreven in punt VII hieronder. actieve bestelling, het verzoek om het account te verwijderen kan pas worden geregistreerd na de levering van de producten en het voltooien van de laatste actieve bestelling.
Als u uw toestemming voor gegevensverwerking voor marketingdoeleinden intrekt, zal [website-eigenaar] stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel, zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking uitgevoerd door [website-eigenaar] op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

V. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Om aan de verwerkingsdoeleinden te voldoen, kan [website-eigenaar] uw gegevens bekendmaken aan partners, derden of entiteiten die [website-eigenaar] ondersteunen bij het uitvoeren van de activiteit via de website (bijvoorbeeld koeriersbedrijven, dienstverleners IT), of aan centrale/lokale overheidsinstanties, in de volgende voorbeeldgevallen:
voor het beheer van de site;
in situaties waarin deze communicatie nodig zou zijn voor het toekennen van prijzen of andere faciliteiten aan de betrokken personen, verkregen als gevolg van hun deelname aan verschillende promotiecampagnes georganiseerd door de [website-eigenaar] via de Site;
om de Site en de daarop aangeboden diensten te onderhouden, aan te passen en te verbeteren;
om data-analyse, testen en onderzoek uit te voeren, gebruiks- en activiteitstrends te volgen, beveiligingsfuncties te ontwikkelen en gebruikers te authenticeren;
voor de verzending van commerciële marketingcommunicatie, onder de voorwaarden en beperkingen voorzien door de wet;
wanneer de openbaarmaking van persoonsgegevens wettelijk is voorzien, enz.

VI. Overdracht van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die aan [website-eigenaar] zijn verstrekt, kunnen buiten Roemenië worden overgedragen, maar alleen naar landen van de Europese Unie. [Opmerking: bij doorgifte buiten de EU moeten staten worden vermeld en wat zijn de waarborgen voor gegevensbescherming in het kader van de doorgifte.]

VII.Jou rechten

Onder de voorwaarden voorzien door de wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens geniet u als betrokkene de volgende rechten:
het recht op informatie, respectievelijk het recht om details te ontvangen met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die door de [website-eigenaar] worden uitgevoerd, zoals beschreven in dit document;
het recht op inzage in de gegevens, respectievelijk het recht om bevestiging te krijgen van de [website-eigenaar] met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede details met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten zoals de wijze waarop de gegevens worden verwerkt, het doel waarvoor de verwerking is voltooid, ontvangers of categorieën van ontvangers van gegevens, enz.;
het recht op rectificatie, respectievelijk het recht om de correctie te verkrijgen, zonder gerechtvaardigde vertraging, door de [website-eigenaar] van onjuiste/ongerechtvaardigde persoonsgegevens, evenals het aanvullen van onvolledige gegevens; De correctie/aanvulling zal worden meegedeeld aan elke ontvanger aan wie de gegevens zijn verzonden, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt.
het recht om gegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen (“het recht om vergeten te worden”), als een van de volgende redenen van toepassing is:
ze zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
indien toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrondslag is voor verwerking;
als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende legitieme redenen zijn;
indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
als persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de levering van diensten van de informatiemaatschappij volgens het recht van de Unie of het interne recht waaronder de exploitant valt.
Het is mogelijk dat de [website-eigenaar] naar aanleiding van het verzoek tot verwijdering van de gegevens deze gegevens anonimiseert (en daarmee depersonaliseert) en de verwerking voor statistische doeleinden onder deze voorwaarden voortzet;
het recht om de verwerking te beperken voor zover:
de persoon betwist de juistheid van de gegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren;
de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
de exploitant heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene vraagt ​​ze op voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking (anders dan die voor direct marketing), gedurende het tijdsinterval waarin wordt nagegaan of de legitieme rechten van de operator prevaleren boven die van de betrokkene.
het recht op dataportabiliteit, namelijk (i) het recht om persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en gemakkelijk leesbare manier te ontvangen, evenals (ii) het recht om deze gegevens door [website-eigenaar ] aan een andere gegevensbeheerder, voor zover aan de voorwaarden voorzien door de wet is voldaan;
het recht op verzet – met betrekking tot verwerkingsactiviteiten kan worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen zoals hieronder aangegeven;
te allen tijde, om redenen die verband houden met de bijzondere situatie waarin de betrokkene zich bevindt, dat de hem/haar betreffende gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van de [website-eigenaar] of op basis van het algemeen belang, behalve in gevallen waarin de [website-eigenaar -ului] kan aantonen dat hij legitieme en dwingende redenen heeft die de verwerking rechtvaardigen en die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen, of dat het doel is om een recht in de rechtbank;
op elk moment, gratis en zonder enige rechtvaardiging, dat de gegevens die op haar betrekking hebben worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing.
het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde individuele beslissing, d.w.z. het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten, met inbegrip van het aanmaken van profielen, die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of soortgelijke gevolgen hebben hem in belangrijke mate;
het recht om de Nationale Toezichthoudende Autoriteit voor de Verwerking van Persoonsgegevens of de bevoegde rechtbanken aan te spreken, voor zover u dit nodig acht.


error_outline

{{ is_error_msg }}

Choisir une catégorie
Tout
check_circle
{{ cat_data.bookingpress_category_name }}
check_circle
Sélectionnez la spécialité
check_circle
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Durée: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }}{{ service_details.bookingpress_service_duration_unit }}

Price: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less expand_less
Select Extras
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
schedule{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More add View Less remove
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More expand_more
Load Less expand_less
Bring Guest With You ?
{{ n }} {{number_of_person_title}} {{ n }} {{number_of_person_title}}
{{staffmember_heading_title}}
check_circle
Any Staff
check_circle
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}
{{ staffmember_details.assigned_service_price_details[appointment_step_form_data.selected_service].assigned_service_formatted_price }}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
schedule {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
expand_more
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}} {{ n }} {{number_of_person_title}}
{{staffmember_heading_title}}
check_circle
{{any_staff_title}}
check_circle
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}
{{ staffmember_details.assigned_service_price_details[appointment_step_form_data.selected_service].assigned_service_formatted_price }}

{{ is_error_msg }}

Date Heure
Créneau horaire
Matin
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Après midi
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Soirée
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Nuit
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Date Heure
date_range
Créneau horaire
Matin
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Après midi
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Soirée
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Nuit
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}

{{ is_error_msg }}

Détails de base

{{ is_error_msg }}

Sommaire

Your appointment booking summary

Spécialité
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Date Heure
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} to {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }}
Patient
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}close
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}
error_outline

{{ coupon_code_msg }}

check_circle

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
Total Amount Payable {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_formatted_amount }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
Total Amount Payable {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}close
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}
error_outline

{{ coupon_code_msg }}

check_circle

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
Total Amount Payable {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
Total Amount Payable {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
Nicio metodă de plată disponibilă.
Select Payment Method
storefront

Pay Locally

check_circle

PayPal

check_circle
{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
check_circle
people
{{any_staff_title}}
check_circle
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

Geen categorieën en diensten toegevoegd!