Huis Telefoon

Voorwaarden

1. Definities

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen door Centre Medical Gribaumont en zijn partners, via de virtuele winkel https://www.cmgmed.be aan de Koper en kunnen te allen tijde door Centre Medical Gribaumont worden gewijzigd zonder vooraf opmerken.
De volgende termen betekenen dus:
Koper – natuurlijke persoon / rechtspersoon of andere rechtspersoon die een bestelling plaatst.
Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn bij Av. de Broqueville 204, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België.
Goederen – elk product, inclusief de documenten en diensten gespecificeerd in de Bestelling, die door de Verkoper aan de Koper moeten worden geleverd.
Bestelling – een elektronisch document dat fungeert als een vorm van communicatie tussen de Verkoper en de Koper, waarmee de Verkoper ermee instemt te leveren.
de Goederen en de Koper stemt ermee in om dergelijke Goederen te ontvangen en te betalen.
Contract – Een bestelling bevestigd door de verkoper.
Intellectuele eigendomsrechten – alle immateriële rechten zoals knowhow, copyright en copyright, databaserechten, modelrechten, modelrechten, patenten, handelsmerken en domeinnaamregistraties voor een van de bovenstaande.
Site – domein https://www.cmgmed.be en zijn subdomeinen.

2. Contractdocumenten

Door een elektronische Bestelling op de website https://www.cmgmed.be te plaatsen, gaat de Koper akkoord met de vorm van communicatie (e-mail, telefoon) waarmee de Verkoper zijn activiteiten uitvoert. De bestelling bestaat uit de volgende documenten:
De bestelling (samen met duidelijke indicaties van leverings- en facturatiedata) en de specifieke voorwaarden ervan.
Voorwaarden
Indien de Verkoper de Bestelling bevestigt, impliceert dit de volledige aanvaarding van de voorwaarden van de Bestelling. Aanvaarding van de bestelling door de verkoper wordt als voltooid beschouwd wanneer er een elektronische bevestiging (e-mail) van de verkoper aan de koper is, zonder dat een ontvangstbevestiging van de koper vereist is. De Verkoper beschouwt een onbevestigde bestelling op geen enkel moment als de waarde van een Contract.
Orderbevestiging gebeurt elektronisch (e-mail). De prijzen van de producten in de bestelling zijn 3 werkdagen geldig vanaf de datum van registratie van de bestelling. De algemene verkoopvoorwaarden vormen de basis van het aldus gesloten Contract.

3. Verplichtingen van de verkoper

 • De Verkoper zal zijn professionele en technische kennis aanwenden om het in de Bestelling vermelde resultaat te bereiken en zal de Goederen leveren die voldoen aan de eisen en specificaties van de Koper zoals vermeld in de Bestelling;
  De informatie op de websites van de Verkoper is informatief en kan zonder voorafgaande kennisgeving door de Verkoper worden gewijzigd. Productbeschrijvingen kunnen onvolledig zijn, maar de verkoper doet zijn best om de meest relevante informatie te presenteren, zodat het product kan worden gebruikt binnen de parameters waarvoor het is gekocht;

4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De Gebruiker/Koper begrijpt de intellectuele eigendomsrechten en zal de van de Verkoper ontvangen informatie niet bekendmaken aan een derde partij of openbaar maken.
Alle tekeningen, grafische en ontwerpelementen die op de website verschijnen, de naam van de website en de grafische insignes zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Centre Medical Gribaumont en mogen niet worden genomen, gekopieerd of gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Alle inhoudselementen zoals beschrijvingen, tekeningen, grafische en ontwerpelementen die op de site verschijnen, inclusief maar niet beperkt tot logo’s, gestileerde afbeeldingen, handelssymbolen, statische afbeeldingen, dynamische afbeeldingen, tekst en/of multimedia-inhoud die op de site wordt gepresenteerd, zijn het exclusieve eigendom van Centre Medical Gribaumont, alle rechten hieromtrent rechtstreeks of onrechtstreeks verkregen door gebruiks- en/of publicatielicenties voorbehouden.
Het is de Gebruiker/Koper niet toegestaan om het bovenstaande te kopiëren, te verspreiden, te publiceren, over te dragen aan derden, te wijzigen en/of anderszins te wijzigen, te gebruiken, te linken naar, weer te geven, op te nemen in een andere context dan die oorspronkelijk bedoeld door Centre Medical Gribaumont , de opname van enig inhoudselement buiten de Site, de verwijdering van de tekens die het auteursrecht van Centre Medical Gribaumont op de inhoudselementen aangeven, evenals deelname aan de overdracht, verkoop, distributie van materialen gemaakt door het reproduceren, wijzigen of weergeven van de inhoudselementen , behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centre Medical Gribaumont.

5. Rechten op site-inhoud

De volledige inhoud van de site en de grafische elementen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze, respectievelijk alle inhoud in tekstformaat, evenals de technische bronnen van alle huidige en toekomstige diensten en faciliteiten – behalve wanneer een andere eigenaar uitdrukkelijk wordt vermeld – de bronnen van de pagina’s evenals elk ander materiaal dat in welke vorm dan ook door en aan gebruikers wordt verzonden (door rechtstreekse raadpleging op de website, via nieuwsbrieven, enz.) behoort toe aan het Centre Medical Gribaumont.
De inhoud van de site, ongeacht het gebied waarin deze zich op de site bevindt en ongeacht het type, mag uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik van inhoud door derden voor andere dan persoonlijke doeleinden kan alleen gebeuren met de schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Centre Medical Gribaumont. Daarom is het verboden om de inhoud van deze site of enig deel ervan voor andere dan persoonlijke doeleinden te kopiëren, op te halen, te reproduceren, te publiceren, door te geven, te verkopen, gedeeltelijk, volledig of gewijzigd te verspreiden, met de volgende uitzonderingen:
(i) het is toegestaan om kleine fragmenten van gepubliceerde artikelen (max. 400 tekens) te reproduceren (op niet-commerciële websites, forums, persartikelen, enz.), waarbij de bron van de opgehaalde informatie verplicht moet worden vermeld, met een link , in de volgende vorm: (Bron: sitenaam – link naar de inhoud van de site).
(ii) links naar de website https://www.cmgmed.be zijn toegestaan en de bron van de informatie wordt vermeld na elke link of aan het einde van het artikel, als volgt: “Informatie verstrekt met toestemming van Centre Medical Gribaumont – link naar website-inhoud)
Gebruikers verbinden zich ertoe alle auteursrechten en alle gerelateerde rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die de Sitebeheerder en zijn partners hebben op/in verband met de site https://www.cmgmed.be Centre Medical Gribaumont te respecteren en/of entiteit die op enigerlei wijze bovenstaande bepalingen schendt.
Elke persoon die op welke manier dan ook informatie of materiaal naar de site verzendt of publiceert, neemt de verplichting op zich om op geen enkele manier afbreuk te doen aan de auteursrechten die een derde partij zou kunnen inroepen met betrekking tot het materiaal en de informatie die op enigerlei wijze naar de site wordt verzonden, en de mensen die op welke manier dan ook informatie of materiaal sturen, begrijpen en aanvaarden dat de schending op welke manier dan ook van deze verplichting op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van Centre Medical Gribaumont kan inhouden, maar alleen de verantwoordelijkheid van de respectieve personen.
Het Centre Medical Gribaumont kan op elk moment reclamecampagnes en/of promoties voeren in elk deel van de site, zonder dat hiervoor de toestemming van de gebruikers van de site vereist is. De ruimte en de grootte van advertentiecampagnes en promoties vereisen geen toestemming van de gebruikers van de site en kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Centre Medical Gribaumont aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies als gevolg van reclamecampagnes of promoties die op de site worden georganiseerd, andere dan deze die strikt op de site worden georganiseerd.

6. Aansprakelijkheidsbeperking van de websitebeheerder

Centre Medical Gribaumont neemt geen enkele verplichting op zich en geeft geen impliciete of uitdrukkelijke garantie voor de inhoud van de site, respectievelijk voor de inhoud die door haar partners of de Gebruikers van de site wordt verstrekt. Centre Medical Gribaumont zal echter alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op de site correct en professioneel wordt verstrekt, om het vertrouwen van de Gebruikers in de site te winnen en te behouden. In die zin zal Centre Medical Gribaumont trachten de gemelde fouten en omissies zo snel mogelijk te corrigeren.
De beheerder van de site biedt geen enkele garantie voor de inhoud van de site en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een deel/sequenties/pagina’s op de site of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken, ongeacht de oorzaak of de verkeerde interpretatie van enige bepaling van de inhoud van de site.
De informatie die via de site wordt verstrekt, wordt te goeder trouw aangeboden, afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen. In het geval dat een van de gepubliceerde artikelen of enige andere informatie onder het auteursrecht valt, vragen we de Gebruikers om contact met ons op te nemen via het e-mailadres contact@cmgmed.be om de nodige maatregelen te kunnen nemen. Tegelijkertijd moeten gebruikers er rekening mee houden dat de gepresenteerde informatie mogelijk onnauwkeurige informatie kan bevatten (bijv.: technische gegevens of typefouten). De beheerder van de site zal al het nodige doen om deze aspecten zo snel mogelijk te corrigeren.
Gebruikers begrijpen en accepteren het feit dat Centre Medical Gribaumont niet garandeert:
dat de informatie op de site volledig volledig is;
dat de door de websitegebruikers ingevoerde informatie echt en correct is en geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor de manier waarop bezoekers ze gebruiken;
dat de informatie of diensten op de site aan alle eisen van de gebruikers zullen voldoen en dat de gebruikers de volledige verantwoordelijkheid dragen voor oneigenlijk gebruik ervan;
voor de resultaten verkregen door de Gebruikers als gevolg van het gebruik van de informatie of diensten die beschikbaar zijn via de website, het gebruik van de informatie en diensten gebeurt door de Gebruikers op eigen risico;
dat de diensten die beschikbaar zijn via de website constant zullen werken, zonder onderbreking, zonder fouten – in dit opzicht aanvaardt Centre Medical Gribaumont geen verantwoordelijkheid voor enige schade die de Gebruikers kunnen lijden als gevolg van de tijdelijke of gebrekkige werking van de website of voor het gebruik van informatie verkregen door gebruik te maken van de links op de site naar andere sites (het gebruik ervan is naar goeddunken van de gebruikers).
De Gebruikers begrijpen en aanvaarden ook het feit dat Centre Medical Gribaumont niet verantwoordelijk is voor eventuele onoplettendheid, fouten of weglatingen in de informatie die door de Gebruikers op de website wordt verstrekt. Tegelijkertijd begrijpen en aanvaarden de Gebruikers dat Centre Medical Gribaumont is ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de reclameboodschappen die op de website worden geplaatst of via de diensten die via de website worden aangeboden, evenals voor de goederen of diensten die worden geleverd door de auteurs van deze reclameboodschappen. In uitdrukkelijke bewoordingen stemmen de gebruikers van de site ermee in om Centre Medical Gribaumont vrij te stellen van aansprakelijkheid voor elke gerechtelijke of buitengerechtelijke actie die het gevolg is van een onjuist of frauduleus gebruik van de site.
Voor gevallen van overmacht is Centre Medical Gribaumont en/of zijn uitbaters, bestuurders, werknemers, filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigers volledig vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. Gevallen van overmacht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, operationele fouten van de technische uitrusting van het Gribaumont Medical Center, het falen van de internetverbinding, het falen van telefoonverbindingen, computervirussen, ongeoorloofde toegang tot de systemen van de Site, bedieningsfouten, enz. Aan
Gebruikers stemmen ermee in om Centre Medical Gribaumont en/of zijn exploitanten, directeuren, werknemers, filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigers te beschermen en te verzekeren tegen alle eisen, claims, acties, opleggingen, verliezen, schade, kosten (inclusief, zonder enige vorm van beperking , advocatenhonoraria), uitgaven, vonnissen, beslissingen, boetes, regularisaties of andere verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met enige andere actie van de Gebruikers in verband met het gebruik van de site of de diensten die via deze site worden aangeboden.
Centre Medical Gribaumont biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de werking van de website https://www.cmgmed.be, de informatie, inhoud, materialen of producten op de website, evenals hun geschiktheid voor een bepaald doel. Gebruikers gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze site en de toepassing van de informatie op eigen risico is.

7. Gebruikersabonnement op nieuwsbrieven en waarschuwingen

De gebruikers van de site hebben de mogelijkheid om nieuwsbrieven en waarschuwingen per e-mail te ontvangen, met de mogelijkheid dat de gebruikers er op elk moment voor kunnen kiezen om dergelijke kennisgevingen niet langer te ontvangen, met een enkele klik op de uitschrijflink van de ontvangen nieuwsbrief /alert op de e-mail die expliciet is ingevoerd bij het inschrijven.
Omdat toegang tot de producten die via de site worden aangeboden, wordt verkregen via een actieve account, dus op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord, raden we gebruikers aan deze elementen niet aan derden bekend te maken, zelfs niet als ze verklaren dat de website is contact met u opnemen.
Om een ​​verhoogd beveiligingsniveau te garanderen, raden we u aan om aan het einde van het bezoek aan de site het browservenster waarin u werkte te sluiten of op de bezochte pagina op “Afmelden”/”Afmelden” te klikken.

8. Facturering en betalingen

De prijs, betalingswijze en betalingstermijn worden gespecificeerd in de Bestelling. De Verkoper zal een factuur uitreiken aan de Koper voor de geleverde Goederen, waarbij de Koper verplicht is om alle informatie te verstrekken die nodig is om de factuur uit te reiken in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Voor een correcte communicatie van de factuur met betrekking tot de Bestelling, is de Koper verplicht om zijn Accountgegevens bij te werken wanneer dat nodig is en om toegang te krijgen tot de informatie en documenten met betrekking tot elke Bestelling die op de Account staan.
Door de Bestelling te verzenden, geeft de Koper zijn toestemming om de facturen in elektronisch formaat te ontvangen door middel van elektronische post, op het e-mailadres vermeld in zijn Account.

9. Verantwoordelijkheden

 • De Verkoper verbindt zich ertoe de Goederen en Diensten per koerierssysteem van deur tot deur naar de Koper te verzenden.
  De Verkoper vrijwaart zich van de risico’s en verantwoordelijkheden verbonden aan de Goederen en Diensten op het moment van hun levering aan het binnenlandse koeriersbedrijf waarmee de Verkoper samenwerkt of aan de vertegenwoordiger van de Koper.
  De Verkoper zorgt voor deugdelijke verpakking van de Goederen en Diensten en zorgt voor de verzending van de begeleidende documenten.
  De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die de Koper of een derde partij lijdt als gevolg van de uitvoering door de Verkoper van een van zijn verplichtingen uit hoofde van de Bestelling en voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Goederen na levering en in het bijzonder voor het verlies van de producten. De Verkoper is aansprakelijk indien zijn onderaannemers en/of partners van welke aard dan ook die betrokken zijn bij de uitvoering van de Bestelling een van de contractuele verplichtingen niet nakomen.
  De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de productbeschrijvingen op de site. De afbeeldingen op de website zijn bijvoorbeeld en de geleverde producten kunnen op enigerlei wijze afwijken van de afbeeldingen en beschrijvingen die op de website worden weergegeven als gevolg van wijzigingen in functies en ontwerp zonder voorafgaande kennisgeving. De verkoper behoudt zich het recht voor om informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen en te wijzigen.
  De verkoper garandeert de beschikbaarheid van de getoonde producten in voorraad niet, daarom heeft hij het recht om een ​​bepaalde bestelling niet of gedeeltelijk niet te leveren in het geval dat bepaalde producten niet meer voorkomen in het huidige aanbod of niet beschikbaar zijn.
  In het geval dat prijzen of andere details met betrekking tot de producten onjuist zijn weergegeven, onder meer vanwege het feit dat ze onjuist in de database zijn ingevoerd, behoudt de verkoper zich het recht voor om de levering van het betreffende product te annuleren en de klant hiervan op de hoogte te stellen. zo spoedig mogelijk over de opgetreden fout, indien de levering nog niet heeft plaatsgevonden.
  De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat de site niet werkt, noch voor schade die voortvloeit uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde links die op de site zijn gepubliceerd.
  Het maximale bedrag van de verplichtingen van de verkoper jegens een klant in geval van niet-levering of onjuiste levering is het bedrag dat de verkoper van die klant heeft geïnd.
  De producten die op de site worden verkocht, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en de doorverkoop ervan is ten strengste verboden volgens de fiscale wet.

10. Levering van producten

Levering is niet gratis en wordt gedaan door een koeriersdienst zoals beschreven in de sectie “Leveringen”.
Onze producten worden soms op bestelling gemaakt, wat resulteert in productie- en levertijden van maximaal 14 werkdagen vanaf de dag dat de bestelling is verwerkt.
Bestellingen worden zo snel mogelijk na het plaatsen van de bestelling verwerkt, tussen maandag – vrijdag 10:00-18:00. Bestellingen die buiten kantooruren (maandag t/m vrijdag 10:00-18:00) of in het weekend worden geplaatst, worden op de eerste werkdag verwerkt. Tijdens feestdagen en uitverkoopperiodes kan de levertijd worden verlengd.
Indien het pakket niet bezorgd kan worden (de ontvanger reageert niet, het door u opgegeven adres klopt niet, etc.), wordt u telefonisch gecontacteerd door de koerier. Indien de ontvanger niet bereikbaar is, blijven de pakketten 7 dagen bij de regionale koerier, waarna ze retour gaan naar de Afzender.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde zendingen, verlies, vernietiging, schade, niet-aflevering of verkeerde aflevering van een zending of een deel daarvan als dit wordt veroorzaakt door de volgende situaties/omstandigheden waarover wij geen controle hebben, maar niet beperkt zijn tot:
– wegblokkades (vallende bomen, stenen, botsingen in een ketting), terreinverrassingen nabij de weg;
– ingestorte bruggen, blokkades door bergtunnels, ontsporing van treinen in de buurt van de weg, natuurlijke blokkades, ongeoorloofde stakingen, spontane regionale rellen, ongunstige weersomstandigheden voor een goede ontwikkeling van de voorgestelde route;
– natuurlijke oorzaken: aardbevingen, natuurrampen, verwoestende stormen, tornado’s, natuurbranden, overstromingen, rivieroverstromingen, rivieroevers, enz.;
– menselijke oorzaken: staat van oorlog, staat van beleg, gedwongen nationalisatie (overgaan in staatseigendom), revoluties, volksopstanden, enz.;
– niet nakomen van bestellingen door leveranciers en derden.

11. Aanvaarding

Aanvaarding vindt plaats wanneer de Goederen voldoen aan de technische kenmerken vermeld in de Bestelling. Indien de Koper ontdekt dat de geleverde Producten niet voldoen aan de technische specificaties, dan zal de Verkoper de Producten in overeenstemming brengen. Ook voor de door Centre Medical Gribaumont verkochte en geleverde producten geniet de Koper van de teruggave van de producten binnen de 14 dagen.

12. Eigendomsoverdracht

De eigendom van de Goederen gaat over bij levering, na betaling door de Koper op de plaats aangegeven in de bestelling (begrepen door levering – de handtekening voor ontvangst van het vervoersdocument verstrekt door de koerier of de handtekening voor ontvangst op de belastingdienst). factuur in het geval van leveringen door het personeel van de Verkoper). In het geval van levering per koerier is hij niet gemachtigd door de Verkoper om de Koper toe te staan ​​de pakketten te openen voordat de levering is ondertekend, maar pas nadat de levering is ondertekend en de eventuele tegenwaarde is betaald.

13. Retourneren van producten

De koper kan in de volgende situaties om teruggave van de producten verzoeken:
De pakketten zijn zwaar beschadigd;
Producten zijn verkeerd geleverd / gefactureerd. De levering van andere dan de gevraagde producten moet onmiddellijk worden gemeld. De koper kan om teruggave verzoeken voor een vervanging, en als het product niet meer op voorraad is, kan hij kiezen voor een vervanging of een volledige terugbetaling. Als wordt overeengekomen om het te vervangen door een product met een hogere waarde, betaalt het het verschil, respectievelijk als de waarde lager is, ontvangt het een gedeeltelijke terugbetaling tot de waarde van het vervangende product. Retour- en verzendkosten voor het vervangende product, indien van toepassing, zijn voor rekening van de klant.
De producten fabricagefouten hebben;
De koper heeft het recht om de verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk te melden dat hij van de koop afziet, zonder boete en zonder opgave van redenen. Ook volgens art. 7 alinea. 1 van GO 130/2000 heeft de Koper het recht om de overeenkomst op afstand eenzijdig schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het product/de producten, zonder boete en zonder opgave van redenen. In dit geval komen de directe kosten van het terugzenden van de producten volgens de wet voor rekening van de Koper.
Producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, met de factuur bijgevoegd, en mogen geen tekenen van fysieke slijtage of schade vertonen.
Op maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden. Houd er rekening mee dat deze producten worden gemaakt volgens de configuraties die door u zijn opgegeven, dus ze kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
Indien een vervanging door een product met een hogere waarde is overeengekomen, betaalt de Koper het verschil, of indien de waarde lager is, ontvangt hij een gedeeltelijke terugbetaling tot de waarde van het vervangende product. Retour- en verzendkosten voor het vervangende product, indien van toepassing, zijn voor rekening van de Koper. Als de producten waarvan de teruggave wordt gevraagd een beschadigde of onvolledige verpakking, sporen van slijtage, krassen, stoten hebben, behouden wij ons het recht voor om te beslissen om de terugzending te accepteren of een bedrag in te houden, het bedrag dat moet worden meegedeeld na beoordeling van de veroorzaakte schade.
In het geval van uitoefening van het wettelijke recht om het product te retourneren, zal de terugbetaling van de waarde ervan plaatsvinden door overschrijving op de door de Koper opgegeven rekening binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.

14. Verwerking van persoonsgegevens

Om de eerbiediging van het recht van de websitegebruikers op de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, hebben we specifieke beschermingsmaatregelen geïmplementeerd, rekening houdend met de Roemeense wetgeving, evenals met de vereisten die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2017/679 – van toepassing in de hele Europese Unie vanaf 25 mei 2018 (“de verordening”).
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die verband houden met uw fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
Ons bedrijf neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw recht op bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd, en deze voorwaarden vertegenwoordigen de kennisgeving vastgelegd in art. 13 of 14 van de verordening waarin wordt uitgelegd waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gegevens beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevensverzameling.
We raden u aan het document aandachtig te lezen en ons om aanvullende informatie of verduidelijking te vragen die u nodig acht met betrekking tot de inhoud van deze openbaarmaking.

1) Algemene overwegingen met betrekking tot uw persoonsgegevens

In overeenstemming met Verordening (EU) 2017/679 zal Centre Medical Gribaumont de door de Gebruikers verstrekte persoonsgegevens op een veilige manier en alleen voor de gespecificeerde doeleinden beheren. Via de algemene voorwaarden worden de gebruikers geïnformeerd dat de persoonlijke gegevens die zij verstrekken, zullen worden verwerkt met het oog op het in optimale omstandigheden aanbieden door Centre Medical Gribaumont van internetdiensten, goederen- en dienstenleveringsdiensten, reclame-, marketing- en reclamediensten en statistische diensten.
Centre Medical Gribaumont voert de volgende verwerkingen uit: verzameling, registratie, organisatie, opslag, aanpassing, wijziging, extractie, raadpleging, gebruik en, in sommige gevallen, overdracht aan derden, op de exclusieve en gereguleerde basis van een commercieel contract dat de veiligheid garandeert en vertrouwelijkheidsgegevens, evenals de eerbiediging van de rechten van de gebruiker, van de persoonlijke gegevens van de sitegebruikers om informatie over de diensten die zij aanbieden te beheren, te onderhouden, te verbeteren en te verkrijgen, evenals om fouten en lekken van informatie te voorkomen via het eigen IT-netwerk, overtredingen van de wet of contractvoorwaarden.
De te verzamelen persoonsgegevens zullen kunnen worden gebruikt, onder meer door het automatisch aanmaken van profielen (voor de gebruikers die hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven) en om de diensten die via de site aan de gebruikers worden aangeboden zoveel mogelijk te personaliseren en voor marketingdoeleinden . Het automatisch aanmaken van profielen zal geen betrekking hebben op de gegevens van minderjarigen, hun persoonsgegevens zullen hiervoor niet worden verwerkt.
Persoonlijke gegevens worden door gebruikers verstrekt, naar eigen keuze, bij het aanmaken van een geldig account op de site of bij het abonneren op een dienst die beschikbaar is op de site, om te profiteren van de diensten en producten die via deze site worden aangeboden. Bij registratie op de site worden bepaalde persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoon, beroep, gewoonten/voorkeuren/gedrag, evenals andere persoonlijke informatie.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die worden verstrekt bij het aanmaken van het gebruikersaccount op de site. Om de gegevens en het account te bevestigen, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmaken van het account. Deze bevestigingsmail is bedoeld om frauduleuze acties van gebruikers die e-mailadressen van anderen gebruiken om fictieve accounts aan te maken, te stoppen. Als u een dergelijk bericht ontvangt, als u zich niet persoonlijk hebt geregistreerd op de website, stuur ons dan een e-mail naar het adres contact@cmgmed.be om de respectieve account binnen maximaal 3 werkdagen te verwijderen. De e-mail bevat, in pdf-formaat, de huidige versie van dit Contract.
Het profielformulier van de gebruiker bevat velden die kunnen worden bewerkt als het gewenst is om de gegevens te wijzigen of aan te vullen die zijn verstrekt bij het aanmaken van het account.
De gebruiker is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, aangezien ze noodzakelijk zijn i) voor bewijs over het gebruik van de site en ii) voor het leveren van diensten in optimale omstandigheden via de site, om bekendheid te geven aan promotiecampagnes, voor reclamedoeleinden, voor acties van gepersonaliseerde marketing en reclame en voor de toegang van de Gebruiker tot extra faciliteiten. De weigering van de Gebruiker om de gevraagde gegevens te verstrekken, bepaalt de niet-deelname aan de promotionele acties die via de website worden georganiseerd en het niet-gebruik van de faciliteiten, aanvullende diensten die exclusief worden aangeboden aan Gebruikers met een account op deze website.
De website kan ook worden gebruikt als de gebruiker besluit geen profiel aan te maken door persoonlijke gegevens te verstrekken, met de uitzonderingen uiteengezet in het cookiebeleid (een integraal onderdeel van deze overeenkomst)
Volgens Verordening (EU) 2017/679 en wet nr. 677/2001, Gebruikers profiteren van het recht op toegang, interventie op de gegevens, het recht om niet te worden onderworpen aan een individuele beslissing en het recht om naar de rechtbank te stappen. Tegelijkertijd hebben Gebruikers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om verwijdering van de gegevens te vragen.
Om deze rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers hieromtrent een schriftelijk verzoek indienen, dat ze per e-mail zullen sturen naar het adres contact@cmgmed.be met de specificatie “Persoonlijke gegevensverzoek”.
De site verbindt zich ertoe geen spamberichten te verzenden (commerciële berichten waarvoor hij niet de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker heeft) en alle toegankelijke technische middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens van de gebruiker te waarborgen.
De site behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de accounts en toegang te beëindigen van leden die de algemene voorwaarden schenden, die activiteiten ondernemen die bewezen zijn door fraude, laster of een aanval op de veiligheid en vertrouwelijkheid van informatie binnen de site of de werkmaatschappij van de site van de

2) De persoonlijke gegevens die we verzamelen, de basis van de verzameling en de doeleinden van de verzameling

Als onderdeel van de online communicatierelatie tussen de site en de gebruiker, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens, waarbij het verzamelen en verwerken van deze gegevens noodzakelijk is om informatieve en promotionele inhoud aan de gebruiker te verstrekken, na voltooiing door hem van de persoonlijke gegevens vrijwillig persoonlijk binnen de site, door toegang te krijgen tot een of meer van de secties: account aanmaken, account bijwerken, inschrijven op nieuwsbrief, onlinevragenlijst invullen, onlineformulier invullen, om gepersonaliseerde informatie of commerciële voordelen te verkrijgen, binnen campagnes gepromoot op de plaats.
De gronden voor het verzamelen van persoonsgegevens op de site kunnen de volgende zijn:
de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst te sluiten.
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting jegens de exploitant.
verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die resulteert in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de exploitant is opgedragen.
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de exploitant of een derde partij, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind.
In de onderstaande lijsten presenteren we u in detail welke persoonlijke gegevens worden verzameld, evenals de basis, het doel en de duur van de verzameling. Het verstrekken van de hieronder vermelde gegevens is niet verplicht om de Website te bekijken, behalve die met betrekking tot Cookies.
De aangegeven gegevens zijn alleen nodig om specifieke diensten te leveren aan de Gebruikers die ze doorgeven.
Persoonsgegevens die we verzamelen:
Naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geografische locatiegegevens, postadres, link naar socialemediaprofielen
De gronden voor het verzamelen van deze gegevens: 1), 6)
Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens:
Om toegang te bieden tot inhoud en antwoorden op vragen en verzoeken die door de online gebruiker zijn ingediend, om communicatie, aanbiedingen en voordelen te verzenden die bestaan ​​uit toegang tot diensten en producten
Methode en periode van gegevensverzameling:
Binnen de beveiligde database, tot de uitdrukkelijke wens tot verwijdering door de gebruiker of tot 10 jaar na de laatste activiteit van de gebruiker op de site. Na de 10 jaar worden de gegevens elektronisch geanonimiseerd.
Persoonsgegevens die we verzamelen:
Cookies, tijdstempels (datum en tijd van toegang), browsegeschiedenis van de site
De basis voor het verzamelen van deze gegevens:
1), 6)
Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens:
Om het verkeer en de toegangsgeschiedenis van de site te bewaken, om de inhoudshiërarchie te creëren en de meest relevante inhoud voor de gebruiker te identificeren.
Methode en periode van gegevensverzameling:
Binnen de beveiligde database, tot de uitdrukkelijke wens tot verwijdering door de gebruiker of tot 10 jaar na de laatste activiteit van de gebruiker op de site. Na de 10 jaar zijn de gegevens elektronisch anoniem.

3) Hoe uw persoonlijke gegevens, locatie, bewaartermijn op te slaan

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor een periode die niet langer is dan de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt en, in gevallen waarin we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, de periode opslag zal zijn zoals voorzien door de wet. Afhankelijk van de specifieke situatie varieert deze periode tussen 1 dag en 10 jaar.
Voor een goed begrip van hoe wij deze opslaan, waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen en voor welke periode deze gegevens precies in onze administratie of systemen worden bewaard, verwijzen wij u naar bovenstaande tabel.
Om het recht van de gebruiker op bescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, nemen wij voor bepaalde categorieën van gegevens die van gevoelige aard zijn of die de rechten in belangrijke mate kunnen aantasten, bijzondere technische en organisatorische maatregelen, om deze categorieën van persoonsgegevens te beschermen.

4) Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens en hun uitoefening

Om de gegevens volgens de hoogst mogelijke standaard te beschermen, heeft de gebruiker een aantal wettelijk geregelde rechten, die we hieronder kort weergeven, waarbij we u vragen om voor aanvullende details niet te aarzelen contact op te nemen met het personeel van de functionaris voor gegevensbescherming binnen ons Bedrijf dat de volgende contactgegevens gebruikt: contact@cmgmed.be, Hengstenbergstraat 179, 3090 Overijse, Belgique, telefoon +32 471 830 413.
Toegangsrecht
De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens die wij verwerken, evenals het recht om kopieën daarvan te verkrijgen. Op verzoek van de gebruiker wordt de eerste dergelijke kopie door ons gratis verstrekt, met het volgende dat voor eventuele aanvullende kopieën die u aanvraagt, een vergoeding kan worden betaald die overeenkomt met de inspanning die nodig is om uit te pakken en te formatteren voor verzending. De kopie van de persoonsgegevens kan u in elektronische vorm of in fysieke vorm worden verstrekt, afhankelijk van uw verzoek en de aard van de gevraagde gegevens. Om informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die op de site staan, en om de gedeeltelijke of volledige verwijdering van deze gegevens aan te vragen, is het noodzakelijk om het verzoek te verzenden via het e-mailadres contact@cmgmed.be of om een brief per post of koerier naar de hoofdzetel van Centre Medical Gribaumont.
De gebruiker heeft ook het recht om aanvullende relevante informatie te verkrijgen (zoals de reden voor de verwerking van persoonsgegevens, de categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen, informatie over de verwerking en openbaarmaking van dergelijke gegevens en alle andere dergelijke informatie).
Het recht op gegevensrectificatie
De gebruiker heeft het recht om de rectificatie te verkrijgen van eventuele onjuistheden met betrekking tot zijn persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Hij heeft ook het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. Elke gebruiker wordt aangemoedigd om contact op te nemen met de site via contact@cmgmed.be wanneer hij vaststelt dat zijn persoonsgegevens onjuist zijn of dat zijn persoonsgegevens die door Centre Medical Gribaumont worden verwerkt, onvolledig zijn.
Het recht op gegevensverwijdering
De gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is geen absoluut recht, wat betekent dat de wet bepaalde beperkingen oplegt aan de uitoefening van dit recht (“het recht om vergeten te worden”).
Het recht om gegevensverwerking te beperken
De gebruiker heeft het recht om de beperking te verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, in het bijzonder als hij de juistheid van de gegevens betwist, als de gegevensverwerking onrechtmatig is of als de verwerking van deze gegevens niet langer nodig is , volgens de wet.
Het recht om bezwaar te maken
De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, vooral als de verwerking wordt uitgevoerd voor marketingdoeleinden of om redenen die verband houden met de specifieke situatie waarin hij zich bevindt, in welk geval zijn gegevens zo snel mogelijk anoniem moeten zijn. tijd na het melden van het bezwaar uit de database van de site en hun anonimisering moet aan de gebruiker worden bevestigd.
Het recht om toestemming in te trekken
Voor persoonsgegevens die op basis van toestemming worden verwerkt, heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, net zo gemakkelijk als hij deze oorspronkelijk heeft verleend. Het intrekken van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die we hebben uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken. Het recht om toestemming in te trekken is niet absoluut, wat betekent dat er gevallen zijn waarin gegevens niet worden verwijderd als gevolg van het intrekken van toestemming (bijvoorbeeld wanneer persoonlijke gegevens worden gebruikt om de website te laten voldoen aan een wettelijke verplichting). De toepassing van de intrekking van de toestemming wordt toegepast vanaf het moment van registratie en de intrekking van de toestemming wordt binnen maximaal 3 werkdagen na de registratie uitgevoerd.
Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit
De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder voor de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de aspecten van de verwerking van persoonsgegevens door ons Bedrijf.
Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en het recht om te verzoeken dat beslissingen op basis van of een aanzienlijke invloed hebben op geautomatiseerde gegevensverwerking, worden genomen door natuurlijke personen, niet uitsluitend door computers
Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt via een geautomatiseerd besluitvormingsproces om de aan u gerichte informatie en commerciële communicatie te personaliseren. Het geautomatiseerde besluitvormingsproces met betrekking tot gezondheidsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
Tijdens deze processen worden uw gegevens beschermd door speciale beveiligingsmaatregelen zoals gegevensversleuteling en geavanceerde beveiliging op databaseserverniveau.
U hebt het recht om de wijziging te vragen van de manier waarop uw persoonlijke gegevens automatisch worden verwerkt door de verificatie van het geautomatiseerde proces door menselijke tussenkomst te vragen. Neem hiervoor contact met ons op via contact@cmgmed.be.

5) Uitoefening van rechten

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker de hierboven vermelde rechten kan uitoefenen, om ons vragen te stellen over deze rechten of om ons om opheldering te vragen over een van de bepalingen van deze informatie, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via de contactgegevens.
Hoe verzoeken of klachten indienen – contactpersoon
Voor meer informatie over persoonlijke gegevens, over hoe gegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd of om opheldering te vragen met betrekking tot de in deze Algemene voorwaarden genoemde gegevens, kan elke gebruiker te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens binnen het bedrijf , door een e-mail te sturen naar contact@cmgmed.be of per post naar Hengstenbergstraat 179, 3090 Overijse, België.
16 Overmacht
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen als een dergelijk falen te wijten is aan overmacht. Overmacht is de onvoorziene gebeurtenis buiten de macht van de partijen en die niet kan worden vermeden.

15. Toepasselijk recht

Op dit contract is het Roemeense recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen Centre Medical Gribaumont en gebruikers/klanten/kopers zullen in der minne worden opgelost of, indien dit niet mogelijk is, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde Roemeense rechtbanken.

16. Speciale aanbiedingen

Centre Medical Gribaumontheeft geen speciale aanbiedingen lopen.

17. Wijziging voorwaarden

Centre Medical Gribaumont heeft het recht om op elk moment en op welke manier dan ook alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden in hun geheel te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige andere formaliteit jegens de Gebruikers te moeten vervullen . Elke wijziging wordt volledig en onvoorwaardelijk aanvaard door de Gebruikers van de site door simpelweg gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de site of enige faciliteit die door de site wordt aangeboden, tussengekomen op elk moment na de wijziging, en het niet accepteren van een wijziging brengt de verplichting met zich mee van de respectieve Gebruiker om de toegang tot de website en/of het gebruik op welke manier dan ook van de diensten die via deze website worden aangeboden, onmiddellijk te staken.

error_outline

{{ is_error_msg }}

Choisir une catégorie
Tout
check_circle
{{ cat_data.bookingpress_category_name }}
check_circle
Sélectionnez la spécialité
check_circle
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Durée: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }}{{ service_details.bookingpress_service_duration_unit }}

Price: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less expand_less
Select Extras
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
schedule{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More add View Less remove
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More expand_more
Load Less expand_less
Bring Guest With You ?
{{ n }} {{number_of_person_title}} {{ n }} {{number_of_person_title}}
{{staffmember_heading_title}}
check_circle
Any Staff
check_circle
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}
{{ staffmember_details.assigned_service_price_details[appointment_step_form_data.selected_service].assigned_service_formatted_price }}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
schedule {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
expand_more
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}} {{ n }} {{number_of_person_title}}
{{staffmember_heading_title}}
check_circle
{{any_staff_title}}
check_circle
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}
{{ staffmember_details.assigned_service_price_details[appointment_step_form_data.selected_service].assigned_service_formatted_price }}

{{ is_error_msg }}

Date Heure
Créneau horaire
Matin
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Après midi
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Soirée
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Nuit
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Date Heure
date_range
Créneau horaire
Matin
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Après midi
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Soirée
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Nuit
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}

{{ is_error_msg }}

Détails de base

{{ is_error_msg }}

Sommaire

Your appointment booking summary

Spécialité
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Date Heure
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} to {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }}
Patient
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}close
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}
error_outline

{{ coupon_code_msg }}

check_circle

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
Total Amount Payable {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_formatted_amount }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
Total Amount Payable {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}close
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}
error_outline

{{ coupon_code_msg }}

check_circle

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
Total Amount Payable {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
Total Amount Payable {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
Nicio metodă de plată disponibilă.
Select Payment Method
storefront

Pay Locally

check_circle

PayPal

check_circle
{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
check_circle
people
{{any_staff_title}}
check_circle
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

Geen categorieën en diensten toegevoegd!